സ്റ്റുഡൻറ്സ്

ആർ എസ് സി പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥി അവകാശ രേഖ സമർപ്പിച്ചു.

മനാമ:   രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഗൾഫ്‌ നാടുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ ‘പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥി [Read More]

ആർ എസ്‌ സി മക്ക സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസിന് പ്രൗഢമായ സമാപ്തി

മക്ക: ആകാശം  അകലെയല്ല എന്ന പ്രമേയത്തിൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്ന [Read More]