ആര്‍ എസ് സി സാഹിത്യോത്സവ് 2021

പ്രവാസ വിദ്യാർഥി – യൗവ്വനങ്ങളുടെ സർഗാരവങ്ങൾക്ക് അരങ്ങുണരുന്നു…

  • കലാ സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ
  • സാഘോഷം
  • സാംസ്കാരികോത്സവം
  • ചരിത്ര സെമിനാർ
  • കലാലയം പുരസ്‌കാരം

ആര്‍ എസ് സി
12th Edition
സാഹിത്യോത്സവ് 2021

സെപ്തംബര്‍ – ഡിസംബര്‍

Leave a Reply