“കാലത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ” കലാലയം കവിത സമാഹാരം പ്രകാശിതമായി

പ്രവാസ കവിതകൾ ;

ജീവന്റെ തുടിപ്പും

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കനലുംകവി വീരാൻകുട്ടി

“കാലത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ”കലാലയം കവിത സമാഹാരം പ്രകാശിതമായി#Kalalayam_Samskarika_Vedhiവായിക്കാൻ 👇http://bit.ly/310EC3C

Leave a Reply